Recollida de gossos perduts


He perdut el meu animal

Denuncia la pèrdua

Si has perdut el teu animal, el primer que has de fer és denunciar-ho al teu ajuntament o als cossos policials. Si el teu animal porta microxip, contacta amb l'arxiu d'identificació a on estigui registrat el microxip (AIAC o ANICOM) per tal de notificar-ne la pèrdua.

Difusió

Penja cartells i fes-ne difussió a les xarxes socials, nosaltres t'hi ajudarem. Consulta en freqüència el nostre facebook, tots els animals trobats i sense xip es publiquen allà.


Com recuperar el meu animal

El meu animal porta xip

Si el teu gos s'ha trobat al Pla de l'Estany i porta microxip correctament registrat, el servei de recollida d'animals contactarà directament amb tu per tal de retornar-te'l. La persona que et retornarà l'animal t'entregarà, a més, una fulla amb la que hauràs de personar-te al servei de recaptació del Consell Comarcal per tal d'abonar la taxa corresponent.

El meu animal no porta xip

Els gossos trobats al Pla de l'Estany i que no porten microxip, s'entreguen a les instal·lacions de la gossera comarcal. Per tal de recuperar el teu gos, hauràs de venir a les instal·lacions dins l'horari d'atenció al públic amb la cartilla sanitària de l'animal.

Tal i com estableix la normativa legal vigent, l'APAPE t'entregarà l'animal degudament identificat amb microxip i hauràs d'abonar l'import de 35€ de despesa d'identificació


He trobat un animal

Gossos perduts

Si has trobat un gos a la comarca del Pla de l'Estany hauràs de contactar amb la policia municipal de Banyoles si l'has trobat al terme municipal de Banyoles, per la resta de la comarca hauràs de contactar amb l'oficina de mossos d'Esquadra de Banyoles. També podràs contactar amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, o a l'Ajuntament corresponent.

Si has trobat un gos fora de la Comarca del Pla de l'Estany, no el desplacis. Contacta amb l'Ajuntament del municipi a on l'has trobat, amb la Policia Municipal si en té, o el 012. Cada municipi està obligat a fer-se càrrec dels animals domèstics trobats dins del seu àmbit.

Gats i fures perdudes

La competència per la recollida de gats i fures trobats al carrer recau a cada un dels Ajuntaments de la comarca ja que aquests no n'han delegat la competència al Consell Comarcal.

En conseqüència, si heu trobat un gat o una fura, us heu de posar en concate amb l'Ajuntament del municipi a on heu trobat l'animal.

Altres animals

Per la resta d'animals, heu de contactar amb el cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (972 405 340).Marc legal

LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Extracte de la llei

4.1 Les persones propietàries i les posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie.

4.2 La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

11.2 Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

12.1 La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

12.3 La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.

14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.

14.3 La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d'acord amb el que preveu l'article 15.1.

14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.

14.8 Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

15.4 La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l'animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.

16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

16.4 En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

16.6 Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria de medi ambient, d'acord amb el que preveu l'article 20, han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se'ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes.

17.1 L'ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l'article 11.2.

17.2 El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

17.3 Si l'animal porta identificació, l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal corresponent ha de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació esmentada.

Veure el text complert


CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL

Des de l'any 2000, l'APAPE té un conveni de colaboració amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany per la qual, l'ens delega el servei de recollida i manteniment dels gossos abandonats en tot el territori comarcal. El Consell Comarcal, també, posa a disposició de la protectora les instal·lacions del recinte ubicat al recinte de la deixalleria i abocador comarcal de Puigpalter.

El conveni entra en vigor el 8 de novembre de l'any 2000 amb una duració de tres anys, prorrogable d'any a any, per mutu acord.

A partir del 6 de Gener de 2018, el servei de recollida el deixa de prestar l'APAPE, i només s'ocupa del manteniment i manutenció dels gossos i de les instal·lacions.


INSTRUCCIÓ D'ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS

L'any 2016, després de la problemàtica de l'any anterior, la nova junta de l'APAPE i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, prenen consciència de la necessitat de regular per escrit el servei públic de recollida de gossos perduts i abandonats.

Es redacta una instrucció d'ús que regula els procediments bàsics i actuacions del servei, els horaris d'atenció i es defineixen les pautes bàsiques per el bon funcionament del servei.
Juntament amb la instrucció d'ús, també s'aprova una ordenança fiscal que estableix els preus públics que deriven del servei.

Veure ordenança fiscal