Servei de recollida

Recollida d'animals perduts i abandonats del Pla de l'Estany

He trobat un gos que haig de fer?

Segueix i observa el comportament

Tot i que infringeix les normatives, molts propietaris deixen que la seva mascota marxi sola pel carrer. Es important seguir i observar quin comportament fa, i veure si torna tot sol a casa seu.

Agafa l'animal

Si veus que l'animal realment està perdut, intenta'l agafar o acorralar en una zona a on no es pugui escapar o segueix-lo. Trucar dient que s'ha vist un animal i ja no el teniu localitzat en la majoria dels casos no serveix, a la que s'hi podès arribar, l'animal ja serà ben lluny.

Comprova l'estat de l'animal

Mireu en quin estat es troba l'animal, o si te algun tipus de ferida o lesió greu. Si és així, porteu-lo directament a un centre veterinatri per tal de que li facin una revisió. També mireu si l'animal porta placa amb nom i número de telèfon.

Trucar

Si l'animal té placa, contacteu immediatament amb el propietari. En cas contrari truqueu a la policia municipal, mossos d'esquadra o l'ajuntament corresponent, per tal de fer-nos càrrec de l'animal.

He perdut un gos que haig de fer?

Denuncia la pèrdua

Si has perdut el teu animal, el primer que has de fer és denunciar-ho al teu ajuntament o als cossos policials. Seguidament, i si el gos està degudament identificat, notifica-ho al teu veterinari o directament a l'AIAC al tèlèfon 902.170.401.

Fes-ne difussió

Penja cartells i fes-ne difussió a les xarxes socials, nosaltres t'hi ajudarem. Consulta en freqüència el nostre facebook, tots els animals trobats i sense xip es publiquen allà.

Recuperar l'animal amb xip

Si el teu animal té xip i està correctament registrat, el servei de llaçer del Pla de l'Estany es posarà en contacte amb tu, per tal d'entregar-te el teu animal.

Recuperar l'animal del centre

Si l'animal ha arribat a la protectora, haurà de venir el titular legal de l'animal degudament identificat, amb la cartilla sanitària de l'animal i la targeta identificativa de l'AIAC. Si tot es correcte, abonant la taxa corresponent podrà retirar el seu animal.

Marc legal

LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Extracte de la llei

4.1 Les persones propietàries i les posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie.

4.2 La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

11.2 Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

12.1 La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

12.3 La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.

14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.

14.3 La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d'acord amb el que preveu l'article 15.1.

14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.

14.8 Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

15.4 La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l'animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.

16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

16.4 En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

16.6 Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria de medi ambient, d'acord amb el que preveu l'article 20, han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se'ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes.

17.1 L'ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l'article 11.2.

17.2 El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

17.3 Si l'animal porta identificació, l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal corresponent ha de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació esmentada.

Veure el text complert

 

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL

Des de l'any 2000, l'APAPE té un conveni de colaboració amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany per la qual, l'ens delega el servei de recollida i manteniment dels gossos abandonats en tot el territori comarcal. El Consell Comarcal, també, posa a disposició de la protectora les instal·lacions del recinte ubicat al recinte de la deixalleria i abocador comarcal de Puigpalter.

El conveni entra en vigor el 8 de novembre de l'any 2000 amb una duració de tres anys, prorrogable d'any a any, per mutu acord.

A partir del 6 de Gener de 2018, el servei de recollida el deixa de prestar l'APAPE, i només s'ocupa del manteniment i manutenció dels gossos i de les instal·lacions.

 

INSTRUCCIÓ D'ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS

L'any 2016, després de la problemàtica de l'any anterior, la nova junta de l'APAPE i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, prenen consciència de la necessitat de regular per escrit el servei públic de recollida de gossos perduts i abandonats.

Es redacta una instrucció d'ús que regula els procediments bàsics i actuacions del servei, els horaris d'atenció i es defineixen les pautes bàsiques per el bon funcionament del servei.
Juntament amb la instrucció d'ús, també s'aprova una ordenança fiscal que estableix els preus públics que deriven del servei.

Veure ordenança fiscal