Normativa del voluntariat

Novembre de 2015

Capítol 1. Normativa general

1. Per tal de ser voluntari de l’associació s’ha de ser major d’edat (18 anys o més).

2. Els voluntaris presten el seu servei de forma gratuïta i no poden percebre cap tipus de retribució.

3. L’associació es reserva el dret d’admissió del voluntari.

4. Els voluntaris estan obligats a complir amb la normativa del programa de voluntariat. Qualsevol modificació serà notificada a tots els voluntaris. Sempre es disposaran de diverses còpies de la normativa a disposició dels qui ho desitgin.

5. L’incompliment de les normatives pot suposar l’expulsió del programa de voluntariat. L’associació, si ho creu convenient i en funció de la gravetat de les infraccions, pot emprendre accions legals contra el voluntari/a.

6. Algunes de les activitats que realitzen els voluntaris, poden requerir que se subscriguin en l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, que disposa l’associació.

7. Els voluntaris que no hagin subscrit l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, no podran efectuar cap de les tasques que requereixin d’aquesta assegurança.

8. Els responsables del centre son els que prenen les decisions que afecten el funcionament del centre i dels seus animals. Tot voluntari ha de respectar aquestes decisions.

9. Els voluntaris tenen el dret a presentar queixes o suggeriments. Es posaran a la disposició dels voluntaris i del públic en general, formularis que s’hauran de complimentar i fer arribar als responsables del centre. Tota queixa i/o suggeriment que no sigui presentada per aquesta via, no té perquè ser presa en consideració.

10. És important que els voluntaris siguin honestos i realistes en relació amb la disponibilitat horària i en les tasques que volen realitzar. Que mai descuidin la seva seguretat i la dels altres, i que evitin situacions de risc.

11. En cas de conflicte, sempre s’intentarà dialogar de forma cordial i educada. No son permesos els insults, gestos obscens o irrespectuosos i les faltes de respecte en general entre els diferents voluntaris/es i/o vers els responsables o membres de l’associació.

Capítol 2. Normes dins del recinte del refugi

1. En cas de conflicte, sempre s’intentarà dialogar de forma cordial i educada. No son permesos els insults, gestos obscens o irrespectuosos i les faltes de respecte en general entre els diferents voluntaris/es i/o vers els responsables o membres de l’associació.

2. Serà responsabilitat del voluntari/a venir vestit amb la roba adequada per tal de realitzar les tasques. En cap cas, l’associació es farà responsable dels possibles danys que la roba o objectes personals puguin sofrir, o de possibles pèrdues o robatoris d’objectes personals.

3. No es podran efectuar fotografies ni vídeos dels animals del refugi, sense l’autorització expressa d’un dels responsables de l’associació.

4. Els voluntaris/es han d’utilitzar, el màxim possible, els sabons de mans i productes antisèptics, per tal d’evitar possibles contagis i/o epidèmies.

5. És imperatiu, seguir les mesures de seguretat per tal d’evitar possibles fugues dels animals.

6. Queda terminalment prohibit a tot voluntari, emportar-se qualsevol tipus de material, objecte o aliment per els animals, disponible al refugi.

7. Totes les gàbies que, en la targeta identificadora de l’animal, hi hagi un cercle vermell, queden vetades als voluntaris. El cercle vermell indica que l’animal és de raça potencialment perillosa, o pot suposar un perill per els altres animals o persones. Únicament les persones qualificades i autoritzades per els responsables podran manipular els animals d’aquestes gàbies.

8. Els animals no es podran deslligar fora de la zona tancada de gàbies. Només podran ser deslligats en les àrees habilitades per tal efecte i sota supervisió d’un responsable.

9. Els voluntaris no podran acostar-se amb cap animal, ni tocar i/o manipular els animals que estiguin en les zones de quarantena.

10. Els voluntaris no poden sortir amb els animals de la protectora, fora del recinte de la deixalleria/abocador comarcal del Pla de l’Estany.

11. Els voluntaris no podran emportar-se cap tipus de document de la protectora. En virtut de la llei de protecció de dades de caràcter personal, els voluntaris tampoc disposaran d’accés a la documentació que contingui aquest tipus de dades.

12. S’haurà de mantenir sempre un comportament cívic a les instal·lacions i ser respectuós amb la resta de treballadors i col·laboradors del centre al igual que amb els visitants.

Capítol 3. Normes fora del recinte del refugi

1. Els voluntaris no podran percebre cap tipus de donació en nom de l’associació.

2. Els mitjans de difusió propietat de l’associació que s’utilitzin per tal del foment de les adopcions i/o acollides dels animals seran única i exclusivament per aquesta finalitat. No estan permeses opinions personals que es puguin considerar ofensives, publicitat no autoritzada ni comentaris de caire polític i/o religiós. Tampoc seran permesos, en aquests mitjans suggeriments i/o queixes, que s’hauran de trametre de la forma oficial especificada en aquesta normativa.